AGUYJEME’Ẽ

Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha oaguyjeme’ẽ opaite haihára, mo’ãhára térã jarapyahukuérape, ome’ẽ rehe haipyre oñemohenda hag̃ua ko Guarani Paraguái Ko’ág̃a Ojeporúva Retepy (GUAPAKORE).

Ko’ãva ha’e: